Skip to main content

De stichting

In december 2019 is de stichting officieel opgericht. Uiteraard is er ook naar een bestuur gezocht en stellen we graag de leden voor:

Rene Hauser (voorzitter)

Marleen Rijneveld (secretaris/penningmeester)

Marijn Bent (lid)

Ellen van de Velde (geen lid, projectvoorstellen)

Documenten

Oprichtingsakte

Wat is Lighthouse Support?

Stichting Lighthouse Support is een zogeheten Klein Particulier Initiatief en is opgericht in 2019 op initiatief van Ellen van de Velde samen met René Hauser, Marleen Rijneveld en Marijn Bent. Dit werd ingegeven door de wens van Ellen om in Afrika en met name in Tanzania mensen te kunnen helpen die op een of andere manier aandacht, fondsen, educatie of goederen nodig hebben.

De stichting heeft voor ogen projecten zoveel mogelijk op een duurzame wijze uit te voeren maar denkt dat ook kleinschalige donaties mogelijk moeten zijn die de nood kunnen verlichten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan voedselvoorziening of het betalen van een ziekenhuisrekening. De voorkeur gaat echter uit naar projecten met een langer effect, die aansturen op zelfredzaamheid van het individu of de langdurige verbetering van kwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld zijn binnen educatie of zorg. Hiervoor is samenwerking met lokale partijen of groepen mensen een wens zodat de expertise van ieder kan worden ingezet en benut.

De stichting heeft haar achterban voornamelijk in Nederland maar werkt vanuit Tanzania om de projecten te vinden, te verwoorden en plannen te maken. Fondsen worden voornamelijk geworven in Nederland, maar er worden ook mogelijkheden onderzocht om elders maar zeker ook lokaal budgetten vrij te maken die aan de projecten kunnen worden besteed.

Het doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen (gelden en goederen) teneinde de navolgende doelen te bereiken:

 • het bieden van hulp aan mensen in Afrika maar met name in Tanzania op projectbasis en op incidentele basis naar aanleiding van een hulpvraag of geconstateerd gemis
 • het ondersteunen van de gezondheidszorg in Tanzania met als doel de kwaliteit van zorg aan de patiënt te verbeteren door fondsen of goederen te doneren maar vooral door kennisontwikkeling en borging in de zorg. Daarnaast het tot stand brengen van relaties met (internationale) organisaties die hierin kunnen bijdragen
 • personen buiten Tanzania bewust te maken dat voorgenoemden hulp kunnen gebruiken
 • het ondersteunen van anderen met een vergelijkbaar doel
  alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Over de stichting

Strategie en realisatie van het doel

De strategie van Lighthouse Support is om via bestaande contacten in Tanzania vast te stellen wat de grootste knelpunten/noden zijn. Dit wordt beschreven zodat in Nederland een goed beeld ontstaat van wat het probleem is en aan welke oplossing wordt gedacht. Wanneer het bestuur besluit dit project te ondersteunen wordt een plan gemaakt. Vervolgens wordt dit via onze informatiekanalen (website en overige correspondentie) gedeeld en getracht middelen en financiën bijeen te brengen. Hiermee kan in Tanzania concrete support gegeven worden.

Donaties

Aangezien Stichting Lighthouse Support een ANBI is, en graag inzichtelijk wil maken waaraan beschikbare gelden worden besteed,  zullen donaties en uitgaven duidelijk worden vermeld op de website www.lighthousesupport.nl op een speciaal daaraan gewijde pagina.

Projecten

De projecten worden in overleg met de contactpersonen in Tanzania verzameld. Daarna neemt het bestuur beslissingen over welke projecten worden toegewezen. Kleine projecten kunnen echter ook ad hoc worden toegekend zolang deze projecten per keer niet groter zijn dan 50 Euro en niet vaker dan twee maal per maand. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een maaltijd te verstrekken, een ziekenhuisrekening te voldoen of schoolgeld te betalen. Dit soort ondersteuning moet uitzondering zijn en geen regel.

Grotere projecten zoals een onderzoek naar de mogelijkheden van een watervoorziening of een kwaliteitsverbetering in een ziekenhuis zijn langdurig van aard en dienen duurzaam te zijn. De lopende projecten alsmede de projecten die voltooid zijn worden vermeld op de website www.lighthousesupport.nl op een speciaal daaraan gewijde pagina.

Criteria voor het bestuur met betrekking tot de projecten

Het bestuur weegt de projecten aan de hand van de volgende criteria:

 • haalbaarheid
 • draagvlak
 • duurzaamheid
 • potentie
 • kosten-baten verhouding
 • passend bij het gedachtengoed van Lighthouse Support

De meerderheid van het bestuur moet instemmen met het uitvoeren van het plan.

Organisatiestructuur

Het bestuur dient te worden uitgebreid met minimaal twee personen op het moment dat het jaarlijkse budget 50.000 Euro overstijgt. Het bestuur dient te te allen tijde te bestaan uit een oneven aantal personen.

Financiering en schenkingsbudget

Er wordt geen belangrijk vermogen opgebouwd. Wel is er een kleine financiële reserve, onder meer opgebouwd uit de bijdrage van studenten die stage lopen in Tanzania, waarmee onverwachte bestedingen (buiten de gekozen projecten om) worden gedekt. De gelden uit donaties e.d. worden zoveel mogelijk direct besteed in Tanzania.

Er is geen specifiek bestedingsbeleid. Alle bestedingen worden gekozen, waar het geld naar mening van het bestuur het meest nodig is.

Er is geen jaarlijks budget voor schenkingen. Alle ontvangen gelden worden ingezet in Tanzania t.b.v. de projecten. Ontvangen goederen worden getransporteerd naar Tanzania of verkocht waarbij de opbrengst als donatie wordt beschouwd.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Zij kunnen wel een onkostenvergoeding ontvangen op basis van werkelijk bestede bedragen ten faveure van projecten.

Vermogensbeheer

Het -bescheiden- vermogen van Stichting Lighthouse Support wordt ondergebracht op een bankrekening. Geld dat tijdelijk niet wordt gebruikt staat op de rekening in afwachting van het moment waarop het daadwerkelijk aan een specifiek project besteed kan gaan worden. Het gehele vermogen van de stichting is vrij beschikbaar voor de projecten. Het vermogen van de stichting dient direct te kunnen worden gebruikt indien een bepaald project dat vereist. Daarom wordt het niet vastgezet in bijvoorbeeld deposito’s, maar uitsluitend op de bankrekening. Er is geen beleggingsstatuut.