De stichting

In december 2019 is de stichting officieel opgericht. Uiteraard is er ook naar een bestuur gezocht en stellen we graag de leden voor:

Rene Hauser (voorzitter)

Marleen Rijneveld (secretaris/penningmeester)

Marijn Bent (lid)

Ellen van de Velde (toekomstig lid per 2020, projectvoorstellen)

Wat is Lighthouse Support?

Stichting Lighthouse Support is een zogeheten Klein Particulier Initiatief en is opgericht in 2019 op initiatief van Ellen van de Velde samen met René Hauser, Marleen Rijneveld en Marijn Bent. Dit werd ingegeven door de wens van Ellen om in Afrika en met name in Tanzania mensen te kunnen helpen die op een of andere manier aandacht, fondsen, educatie of goederen nodig hebben.

De stichting heeft voor ogen projecten zoveel mogelijk op een duurzame wijze uit te voeren maar denkt dat ook kleinschalige donaties mogelijk moeten zijn die de nood kunnen verlichten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan voedselvoorziening of het betalen van een ziekenhuisrekening. De voorkeur gaat echter uit naar projecten met een langer effect, die aansturen op zelfredzaamheid van het individu of de langdurige verbetering van kwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld zijn binnen educatie of zorg. Hiervoor is samenwerking met lokale partijen of groepen mensen een wens zodat de expertise van ieder kan worden ingezet en benut.

De stichting heeft haar achterban voornamelijk in Nederland maar werkt vanuit Tanzania om de projecten te vinden, te verwoorden en plannen te maken. Fondsen worden voornamelijk geworven in Nederland, maar er worden ook mogelijkheden onderzocht om elders maar zeker ook lokaal budgetten vrij te maken die aan de projecten kunnen worden besteed.

Het doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen (gelden en goederen) teneinde de navolgende doelen te bereiken:

 • het bieden van hulp aan mensen in Afrika maar met name in Tanzania op projectbasis en op incidentele basis naar aanleiding van een hulpvraag of geconstateerd gemis
 • het ondersteunen van de gezondheidszorg in Tanzania met als doel de kwaliteit van zorg aan de patiënt te verbeteren door fondsen of goederen te doneren maar vooral door kennisontwikkeling en borging in de zorg. Daarnaast het tot stand brengen van relaties met (internationale) organisaties die hierin kunnen bijdragen
 • personen buiten Tanzania bewust te maken dat voorgenoemden hulp kunnen gebruiken
 • het ondersteunen van anderen met een vergelijkbaar doel
  alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Over de stichting

Strategie en realisatie van het doel

De strategie van Lighthouse Support is om via bestaande contacten in Tanzania vast te stellen wat de grootste knelpunten/noden zijn. Dit wordt beschreven zodat in Nederland een goed beeld ontstaat van wat het probleem is en aan welke oplossing wordt gedacht. Wanneer het bestuur besluit dit project te ondersteunen wordt een plan gemaakt. Vervolgens wordt dit via onze informatiekanalen (website en overige correspondentie) gedeeld en getracht middelen en financiën bijeen te brengen. Hiermee kan in Tanzania concrete support gegeven worden.

Donaties

Aangezien Stichting Lighthouse Support een ANBI is, en graag inzichtelijk wil maken waaraan beschikbare gelden worden besteed,  zullen donaties en uitgaven duidelijk worden vermeld op de website www.lighthousesupport.nl op een speciaal daaraan gewijde pagina.

Projecten

De projecten worden in overleg met de contactpersonen in Tanzania verzameld. Daarna neemt het bestuur beslissingen over welke projecten worden toegewezen. Kleine projecten kunnen echter ook ad hoc worden toegekend zolang deze projecten per keer niet groter zijn dan 50 Euro en niet vaker dan twee maal per maand. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een maaltijd te verstrekken, een ziekenhuisrekening te voldoen of schoolgeld te betalen. Dit soort ondersteuning moet uitzondering zijn en geen regel.

Grotere projecten zoals een onderzoek naar de mogelijkheden van een watervoorziening of een kwaliteitsverbetering in een ziekenhuis zijn langdurig van aard en dienen duurzaam te zijn. De lopende projecten alsmede de projecten die voltooid zijn worden vermeld op de website www.lighthousesupport.nl op een speciaal daaraan gewijde pagina.

Criteria voor het bestuur met betrekking tot de projecten

Het bestuur weegt de projecten aan de hand van de volgende criteria:

 • haalbaarheid
 • draagvlak
 • duurzaamheid
 • potentie
 • kosten-baten verhouding
 • passend bij het gedachtengoed van Lighthouse Support

De meerderheid van het bestuur moet instemmen met het uitvoeren van het plan.

Organisatiestructuur

Het bestuur dient te worden uitgebreid met minimaal twee personen op het moment dat het jaarlijkse budget 50.000 Euro overstijgt. Het bestuur dient te te allen tijde te bestaan uit een oneven aantal personen.

Financiering en schenkingsbudget

Er wordt geen belangrijk vermogen opgebouwd. Wel is er een kleine financiële reserve, onder meer opgebouwd uit de bijdrage van studenten die stage lopen in Tanzania, waarmee onverwachte bestedingen (buiten de gekozen projecten om) worden gedekt. De gelden uit donaties e.d. worden zoveel mogelijk direct besteed in Tanzania.

Er is geen specifiek bestedingsbeleid. Alle bestedingen worden gekozen, waar het geld naar mening van het bestuur het meest nodig is.

Er is geen jaarlijks budget voor schenkingen. Alle ontvangen gelden worden ingezet in Tanzania t.b.v. de projecten. Ontvangen goederen worden getransporteerd naar Tanzania of verkocht waarbij de opbrengst als donatie wordt beschouwd.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Zij kunnen wel een onkostenvergoeding ontvangen op basis van werkelijk bestede bedragen ten faveure van projecten.

Vermogensbeheer

Het -bescheiden- vermogen van Stichting Lighthouse Support wordt ondergebracht op een bankrekening. Geld dat tijdelijk niet wordt gebruikt staat op de rekening in afwachting van het moment waarop het daadwerkelijk aan een specifiek project besteed kan gaan worden. Het gehele vermogen van de stichting is vrij beschikbaar voor de projecten. Het vermogen van de stichting dient direct te kunnen worden gebruikt indien een bepaald project dat vereist. Daarom wordt het niet vastgezet in bijvoorbeeld deposito’s, maar uitsluitend op de bankrekening. Er is geen beleggingsstatuut.

Overzicht van projecten voor 2021

De volgende projecten zullen worden besproken in het bestuur en er zal worden gekozen welke projecten voor fondsenwerving in aanmerking komen of welke volgorde zal worden aangehouden. Ook kan worden besloten donateurs te werven per project (de donateur kan aangeven aan welk project hij/zij de fondsen wil besteden). Het bestuur moet zich in ieder geval positief uitspreken over elk project. Voor elk project moeten nog globale begrotingen worden geschreven.

Palliatieve Zorg Mount Meru Regional Referral Hospital

Naar aanleiding van onderzoek in genoemd ziekenhuis blijkt, dat educatie op het gebied van palliatieve zorg dringend noodzakelijk is. Elk jaar sterven ongeveer 1500 mensen in dit ziekenhuis waarvan misschien wel 1000 palliatieve zorg nodig hebben. Sterven is vreselijk in het ziekenhuis omdat pijn niet onder controle is,  er nog allerlei actie wordt ondernomen om mensen te redden (bijvoorbeeld toedienen van bloed en infuus, antibiotica enz.). Daardoor wordt de rekening voor de familie steeds hoger (men is meestal niet verzekerd) en dit helpt de patiënt niet.

Er is een palliatief team waarvan Ellen deel zal gaan uitmaken in de vorm van een ondersteunende rol. Het is echter voorwaarde, dat basiskennis aanwezig is bij zoveel mogelijk personeelsleden zodat beleid kan worden begrepen en goed uitgevoerd.

Palliatieve zorg hoeft niet duur te zijn en kan waarschijnlijk zelfs de kosten reduceren voor het ziekenhuis en de familie van de patient. Hierdoor blijven middelen beschikbaar voor mensen die deze beter kunnen gebruiken. Door onnodige zaken achterwege te laten kan hier bezuinigd worden. Door patiënten over te dragen aan palliatieve zorg-teams zijn er in het ziekenhuis minder stervenden. De algemene gezondheid van het ziekenhuis neemt toe voor mensen die nog kunnen genezen.

Het palliatief team heeft in 2020 een plan geschreven, waarin zij haar doelen tot verbetering van deze zorg in Mount Meru RR Hospital beschrijft. Naar aanleiding daarvan zullen budgetten worden opgesteld door de ziekenhuissecretaris. De hulpvraag van het team zal worden bezien door het bestuur van Lighthouse Support om te bepalen of en hoe de palliatieve zorg vooruit kan worden geholpen.

Schoorstenen voor Maasai hutten

Maasai hutten worden gebouwd zonder schoorsteen maar er wordt binnen op open vuur gekookt. Je kunt je voorstellen dat het blauw ziet van de rook. Niet goed voor de longen van de mensen. Met een eenvoudige schoorsteen zou het probleem al voor een groot deel verholpen kunnen worden. Dit kost niet veel geld maar het fenomeen is onbekend. Door een aantal hutten te voorzien van een schoorsteen is het de bedoeling dat meer mensen dit zullen gaan doen. Het idee is dat minder mensen klachten hebben van de rook, vooral kleine kinderen hebben longproblemen door stof en rook.

In 2020 is hieraan nog geen aandacht besteed. In 2021 kan hieraan alsnog aandacht worden besteed.

Bruidsjurken voor Nkoaranga

De afgelopen tijd heeft Ellen met haar studenten een aantal bruidsjurken in Tanzania kunnen krijgen naast de bestaande collectie van het team. De bedoeling is dat de bruidsjurken zullen worden verhuurd of verkocht. Het geld dat daarmee wordt verkregen kan gebruikt worden door het palliatieve team van Nkoaranga. Zij verlenen thuiszorg bij palliatieve patiënten. Het team verleent holistische zorg, wat wil zeggen dat er naast naar de zieke ook naar het gezin wordt gekeken. Er wordt naar alternatieve inkomsten gezocht als de zieke de kostwinner blijkt te zijn of aan andere sociale problemen (zoals bijvoorbeeld stigma bij HIV/Aids wordt aandacht besteed.  Er wordt gekeken naar psychische problemen, enzovoort.

Naar aanleiding van de evaluatie in 2020, onderzoekt het palliatief team of er mogelijkheden zijn om een winkel te openen in Tengeru. Hier komen op tweewekelijkse marktdagen veel mensen bij elkaar die de jurken zouden kunnen zien. Wanneer het team een begroting heeft gemaakt en een hulpvraag geformuleerd zal het bestuur hierover een beslissing nemen.

Uitwisseling met Tanzania Support

Met de stichting Tanzania Support zijn contacten gelegd die uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk maken. Wanneer Ellen in Tanzania is, is zij beschikbaar voor het uitvoeren van assistentie voor de genoemde stichting indien gewenst. Deze is actief in het gebied van Selela en Mbaash (via Mto wa Mbu) op een aantal uur van Arusha in de Maasai gemeenschap. De projecten van Tanzania Support die geslaagd zijn kunnen wellicht later worden gekopieerd naar het gebied van Mshie bij Mererani.

In 2020 is een bezoek afgelegd aan het project in Mbaash door Ellen. Tanzania Support blijft geïnteresseerd in samenwerking.

Maasai kinderen krijgen een kans op goed onderwijs

Vele overheidsscholen geven slecht onderwijs. Hierdoor hebben kinderen die hiervan afhankelijk zijn een slecht toekomstperspectief. De ouders zijn niet in staat om beter onderwijs te bekostigen. Voor twee Maasai kinderen is een sponsor gevonden voor 5 jaar die het schoolgeld betaalt. De kinderen gaat dit jaar voor het eerst gesponsord naar Dinka School vlak buiten Arusha. Zij maken gebruik van de kostschool omdat elke school met goed onderwijs ver uit de buurt is van hun woonplaats.

In 2021 wil het stichtingsbestuur monitoren hoe het met de kinderen gaat en aandacht houden voor de thuissituatie waarvan zij zouden kunnen vervreemden omdat het verschil met kostschool en thuis aanzienlijk zijn.