Skip to main content

Jaarverslag 2022

Hieronder volgt de verantwoording en toelichting van wat Stichting Lighthouse Support in 2022 heeft gedaan.

Overzicht

Inkomsten voor het jaar 2022

Periodieke donaties (Nkoaranga) 300
Langdurige donaties (schoolgelden) 4500
165
Algemeen te besteden donaties 12.431,08
Ontvangen rente 11,98
Totaal 17.243,06

Uitgaven 2022

Schoolgelden 4.303,92
Palliatief team Nkoaranga 275
Eenmalige doelen 2.090,75
zie uitleg hiernaast
Toevoeging aan reserves 10.422,38
Bankkosten 151,01
Banksaldo per 31/12/2022 22.604,80

Jaarplan 2022, evaluatie

In 2022 werden verschillende projecten opgevolgd of heroverwogen. Eerlijkheidshalve bleek het moeilijk om projecten te vinden, die voldeden aan de criteria van de stichting. Hierdoor werden wel gelden verzameld maar niet alles is uitgegeven. Dit geld staat echter veilig op de rekening van de stichting, in de hoop in 2023 wél projecten te vinden die kunnen worden gesteund.

Per project is te volgen, wat er in 2022 aan activiteiten heeft plaatsgevonden:

Palliatief Team Mount Meru Regional Referral Hospital

Het is gebleken, dat de cursus alleen niet voldoen is geweest om het palliatief team op gang te helpen. Hoewel de individuele zorgverlening door het zorgpersoneel wel in kwaliteit is verbeterd, blijft het moeizaam om het palliatief team daadwerkelijk volgens een stramien of werkwijze aan de gang te laten gaan. Vanuit management is er niet voldoende druk om het team aan de gang te zetten en het team zelf heeft nauwelijks genoeg tijd voor hun normale werkzaamheden. Daarom is dit project op hold gezet en wacht de stichting of er een eventuele hulpvraag komt.

Rook in Maasai hutten

In praktische zin bleken schoorstenen niet uitvoerbaar vanwege de contructie van dit soort hutten. Er is tijd gestoken in het onderzoeken van cookers die op biomassa branden en geen rook verspreiden maar de pellets die erbij horen worden in Arusha gemaakt en moeten worden gekocht. Dit is ten opzichte van gratis hout kappen een issue. Ook de beschikbaarheid van de cookers is een bottleneck. Het zelf maken van pellets door de stichting blijkt moeilijker dan gedacht, een dagtaak en komt met de nodige uitdagingen. Daarom is dit project gestopt.

Speciaal onderwijs

Het management van de school waarmee werd samengewerkt leek ondoorzichtig en niet altijd met het doel het leven van de kinderen te verbeteren te werken. Door de moeizame samenwerking en gebrek aan vertrouwen wederzijds is dit project gestopt.

Palliatief team Nkoaranga Hospital

Dit team doet goed werk en heeft een trouwe donateur. In overleg met het team zijn de bedragen besteed om directe hulp aan patienten te geven. In november zijn lezingen door het team verzorgd voor 70 studenten en docenten van de Hogeschool Rotterdam. Het team heeft van deze bezoekers ook een donatie in goederen ontvangen.

Schoolgelden Dinka School

3 Maasai kinderen gaan met plezier en goede resultaten naar Dinka School. De kinderen worden er gecorrigeerd in gedrag, wonen in een veilige omgeving met elke dag voedsel en drinken. Zij zien voorbeeldgedrag en leren allerlei sociale vaardigheden naast het curriculum waarin zij goed scoren. Zij genieten van sport en spel en zij doen echt goed hun best.

School in Maasai gebied Korongo Simba

Tijdens de studiereis van de Hogeschool Rotterdam in november 2022 naar Tanzania, werd het plan opgevat om een school te bouwen in buitengebied. Korongo Simba ligt tussen Mererani en Lendanai. Het is slecht bereikbaar, ver van de bewoonde wereld, heeft geen water of electriciteit en ook geen school. Een groep van naar schatting 300 kinderen gaat daarom niet naar school. Er is een plan geschreven en wat onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de lokale mensen en overheid te helpen deze school op te zetten.

Onder studenten en docenten is een fondsenwerving gedaan. Dit geld is via Ellen op de rekening van de stichting terecht gekomen zodat het geld veilig is en verantwoord moet worden besteed.

In 2023 zal worden onderzocht of dit plan levensvatbaar is.

Lokale NGO Arusha Tanzania

Er is intensief contact geweest met een lokale NGO die zich bezighoudt met preventie van besnijdenis bij Maasai meisjes en opvang van meisjes die weglopen van huis om uithuwelijken en/of besnijdenis te voorkomen. Met een grote donor is overleg geweest en online is er veel informatie uitgewisseld. Helaas bleek, dat toen de stichting de schoolgelden van de meisjes wilde betalen, de lokale NGO niet genegen was de volledige gegevens van de meisjes prijs te geven. Het leek de bedoeling alleen een bedrag over te maken op de rekening. Daarbij kon onze stichting helaas niet controleren of het geld daadwerkelijk bij de meisjes terecht kwam. Bij gebrek aan vertrouwen in de NGO is dit project na twee kleine donaties gestopt.

Krukken patiënten Mount Meru Regional Referral Hospital

Toen een Belgische fysiotherapeute als vrijwilligster aan de slag ging in het ziekenhuis, kwam zij terug met het verhaal dat 2 patiënten het ziekenhuis niet konden verlaten vanwege gebrek aan een paar krukken. De krukken werden gesponsord door onze stichting en werden lokaal van hout voor een klein bedrag door de timmerman gemaakt. De patiënten werden inderdaad al vlug daarna ontslagen uit het ziekenhuis. Zo kan een klein bedrag erg veel betekenen voor het leven van een patiënt.

Beyond Borders, subsidies aan projecten van studenten

Drie groepjes studenten gingen in September 2022 aan de slag in en rond Arusha. Zij dienden een aanvraag in voor subsidie en deze werden alle drie door het bestuur gehonoreerd. Op de pagina van Beyond Borders zullen de resultaten van deze groepjes worden gepubliceerd.

Uitleg bij het financieel overzicht

Eenmalige doelen in het uitgavenoverzicht 2022 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Eenmalige uitgave donaties
22-01-2022 -307,88 Boeken etc Dinka School
29-01-2022 -68,59 Restant schoolgeld langdurige donatie
10-05-2022 -44 Kleding Dinka School
09-08-2022 -25,28 Kosten krukken en zeil
03-11-2022 -200 Donatie NGO Tanzania
08-11-2022 -80 Donatie NGO Tanzania
24-11-2022 -395 Donatie aan Palliatief Team Nkoaranga door studenten studiereis
29-11-2022 -750 Voorschot 3 x projectsubsidie studenten
08-12-2022 -220 Gabrielle Stichting door studenten studiereis